Norge / norsk

Brukervilkår

Dato for siste endringer: 26/06/2014

VENNLIGST LES DISSE BRUKERVILKÅREBE NØYE FØR DU TAR I BRUK DETTE NETTSTEDET.

Dette nettstedet skal gjøre informasjon tilgjengelig for deg, og vi håper at du får stort utbytte av å bruke det. Ved å ta i bruk dette nettstedet bekrefter du at du godtar, og vil handle i samsvar med, brukervilkårene («Brukervilkårene») som avtale mellom deg og eos Products, LLC («EOS», «vi», «oss» eller «vår/vårt/våre»). Disse Brukervilkårene utgjør en bindende, juridisk avtale mellom deg og EOS. Hvis du ikke godtar Brukervilkårene, ber vi deg om ikke å ta i bruk dette nettstedet. Du godtar at disse Brukervilkårene er bindende, som om de var fremforhandlet og undertegnet av deg, at de utgjør hele avtalen mellom deg og oss angående din bruk av nettstedet, og at denne avtalen erstatter alle tidligere avtaler eller tidligere korrespondanse. Vennligst skriv ut et eksemplar av disse Brukervilkårene til egen oppbevaring.

Ordene «du», «deg», og «din/ditt/dine» i Brukervilkårene refererer til deg som bruker av dette nettstedet, og som samtykkende til denne avtalen. Begrepet «nettsted» dekker nettsidene på www.evolutionofsmooth.com, inkludert subdomener av evolutionofsmooth.com og alle sider på slike subdomener og tilsvarende, speiling, erstatninger for og sikkerhetskopier for slike nettsider. Denne avtalen gjelder ikke våre nettsteder på andre domener enn evolutionofsmooth.com. Disse andre nettstedene kan ha egne brukervilkår. Når ordet «inkludert» forekommer i disse Brukervilkårene, skal det forstås som «inkludert, men ikke begrenset til». Eksemplene som ramses opp, skal ikke forstås som en fullstendig, uttømmende liste.

1. Løpende avtale

Du godtar at din bruk av dette nettstedet til enhver tid er gjenstand for den nyeste, gjeldende versjonen av disse Brukervilkårene. EOS kan når som helst endre eller redigere Brukervilkårene. Du godtar at alle kunngjøringer på denne nettsiden regnes som gyldig underretning av deg om endringer. Du oppfordres til å besøke disse sidene og lese igjennom Brukervilkårene hver gang du besøker nettstedet for å gjøre deg kjent med gjeldende versjon. Hvis du fortsetter med å bruke nettstedet etter en endring i Brukervilkårene, forstås det som en bekreftelse på at du godtar endringene og eventuelle andre kunngjøringer som offentliggjøres på nettstedet.

2. Bruk av nettstedet og dets innhold

Avhengig av hvordan du bruker nettstedet, kan du bli bedt om å godta tilleggsvilkår og -betingelser.

Du har ikke-eksklusive, ikke-overførbare, begrensede og gjenkallelige rettigheter til å bruke dette nettstedet til utelukkende personlige formål. EOS eier alle rettigheter, titler og interesser (inkludert opphavsrett, forretningshemmeligheter, design, patenter og alle andre rettigheter) på dette nettstedet (bortsett fra Tredjepartsinnhold (slik det defineres lenger nede)), og har rettigheter til å bruke materiale. I tillegg eier EOS, eller har rett til å bruke, alle varemerker, fellesmerker og forretningsnavn som brukes på dette nettstedet. Ingenting på dette nettstedet eller i disse Brukervilkårene skal tolkes dit hen at du gis noen lisens eller rettigheter til bilder, navn eller logoer på dette nettstedet av EOS eller noen av EOS' lisensgivere. Du kan ikke kopiere, gjengi, publisere, laste opp, poste, overføre eller distribuere materiale på nettstedet uten uttrykkelig, skriftlig godkjenning fra EOS. All uautorisert bruk eller modifisering av materiale på dette nettstedet er en overtredelse av EOS' opphavsrett og andre eiendomsrettigheter. All bruk av dette materiale på andre nettsteder, datanettverk, eller på annet vis, uten EOS' skriftlige samtykke er strengt forbudt. All bruk av varemerker, fellesmerker og forretningsnavn som opptrer på dette nettstedet, på annet vis enn det som godkjennes i disse Brukervilkårene, eller som godkjennes skriftlig av EOS, er strengt forbudt.

3. Personvern

For informasjon om hvordan EOS innhenter, behandler og beskytter personopplysninger du oppgir på dette nettstedet, kan du lese EOS' privatlivserklæring på http://evolutionofsmooth.com/privacy-policy-cookie-restriction-mode («Personvernserklæringen»). Personvernserklæringen er innlemmet i disse Brukervilkårene via henvisning. Vennligst skriv ut et eksemplar av Personvernserklæringen til oppbevaring.

4. Tredjepartsinnhold, tilbakemeldinger, forslag og innspill

Fra tid til annen kan det på dette nettstedet være tekst, bilder, grafikk, lyd, video, linker til andre nettsteder og annet materiale eller innhold («Innhold») som opprinnelig stammer fra andre nettsteder (f.eks. Twitter eller Facebook). En konsekvens av dette er at du kan se Innhold som ikke stammer fra EOS eller EOS' samarbeidspartnere («Tredjepartsinnhold»). EOS har ingen tilknytning til Tredjepartsinnholdet som kan bli vist på nettstedet, og anerkjenner ikke nødvendigvis synspunkter til opphavspersonene eller Innholdet. EOS (og EOS' samarbeidspartnere, deres respektive ledere, ansatte og representanter) skal ikke holdes ansvarlig for, eller på noen måte ha ansvar for, Tredjepartsinnhold.

Hvis du bidrar med tilbakemeldinger, forslag eller innspill på dette nettstedet, f.eks. forslag til forbedringer eller nye funksjoner, som kan implementeres av EOS som en del av dette nettstedet, eller brukes av EOS til andre formål, overfører du alle rettigheter, eierskap og interesser i og til slike tilbakemeldinger, forslag eller ideer til EOS uten noen form for kompensasjon eller varsel til deg.

5. Nettstedets geografiske rekkevidde

Dette nettstedet drives og administreres fra USA. Med mindre annet oppgis, skal dette nettstedet kun markedsføre produkter som selges av EOS i Norge. Innholdet på nettstedet og produktene som beskrives, er ikke nødvendigvis tilgjengelige eller egnet til bruk utenfor Norge. Alle brukere av nettstedet er selv ansvarlige for å overholde lokale, gjeldende lover når de bruker dette nettstedet og dets innhold.

6. Linker til eksterne nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde linker til eksterne nettsteder og tredjepartsapplikasjoner som kan være til glede og hjelp for deg. All bruk av disse nettstedene og applikasjonene skjer på eget ansvar. Slike linker og applikasjoner innebærer ikke at EOS godkjenner eller sponser informasjon tilgjengelig på disse nettsidene eller produkter som er solgt via en slik nettside. EOS er heller ikke ansvarlig for noe tap eller skade som er resultatet fra din bruk av slik nettside, tredjepartsapplikasjoner eller informasjon om produkter.

7. Konkurranser, lotterier og kampanjer

Fra tid til annen kan EOS eller EOS' tjenesteleverandører, annonsører eller andre tredjeparter gjennomføre kampanjer på dette nettstedet, f.eks. konkurranser og lotterier («Kampanjer»). Den enkelte Kampanje kan ha egne, offisielle regler, som offentliggjøres i forbindelse med Kampanjen. Den enkelte Kampanjes regler regnes som en del av disse Brukervilkårene. Ved å delta i en Kampanje, godtar du Kampanjens offisielle regler i tillegg til disse Brukervilkårene.

8. Innhold på dette nettstedet — ansvarsfraskrivelse

Informasjon og innhold på dette nettstedet (inkludert all grafikk, programvare, anbefalinger med mer) og informasjon og innhold som gjøres tilgjengelig gjennom dette nettstedet (inkludert Tredjepartsinnhold), tilbys som det er, og om det er tilgjengelig, uten løfter eller garantier av noe slag, verken uttrykte eller underforståtte. I den grad gjeldende lover tillater det, fraskriver EOS seg uttrykkelig ansvar og alle garantier av alle slag, uttrykkelige eller underforståtte, inkludert alle garantier og betingelser for salgbarhet, salgbarhetskvalitet, egnethet til spesifikke formål, eiendomsrett, krenkelse av andres immaterielle rettigheter, samt garantier og betingelser som oppstår fra lov, forvoldt ved skade, forretningsførsel og forretningsmessige forhold. EOS og EOS' samarbeidspartnere garanterer ikke eller lover ikke på noen måte at dette nettstedet oppfyller dine behov. EOS garanterer ikke eller lover på noen måte noe om informasjonen, produktbeskrivelsene eller innholdets korrekthet, nøyaktighet, pålitelighet, gyldighet, ajourføring eller annet. Informasjonen og innholdet på dette nettstedet kan inneholde teknisk upresise opplysninger eller trykkfeil. Informasjonen og innholdet kan være upresist eller bli upresist som følge av ny utvikling eller annet. EOS forplikter seg ikke til å besørge ektheten av, nøyaktigheten på og ajourføringen av informasjonen og innholdet.

Denne bestemmelsen i punkt 8 skal gjelde i sin helhet i den grad gjeldende lover tillater det.

9. Bruk av dette nettstedet — ansvarsfraskrivelse

EOS driver og administrerer dette nettstedet, men er ikke ansvarlig, og kan ikke holdes ansvarlig, for skade eller tap som forårsakes av eventuelle defekter på nettstedet eller feil i driften av nettstedet. Hva gjelder driften av dette nettstedet frasier EOS seg uttrykkelig alt ansvar og alle garantier og løfter, både uttrykte og underforståtte, om salgbarhet, kvalitet, egnethet til spesifikke formål, eiendomsrett, krenkelse av andres immaterielle rettigheter, og garantier og betingelser som oppstår fra lov, forvoldt ved skade, forretningsførsel og forretningsmessige forhold. EOS garanterer ikke og lover ikke at (a) driften av nettstedet oppfyller dine behov; (b) nettstedet skal være tilgjengelig uavbrutt, til enhver tid, sikkert, fritt for virus, trojanere, ormer og annet skadelig innhold, og fritt for defekter og feil; (c) nettstedet oppfører seg pålitelig og som forutsett; eller (d) defekter blir utbedret. Du (og ikke EOS) må selv betale eventuelle reparasjoner eller utbedringer som kreves på utstyr eller programvare som er skadet av virus, feil eller andre problemer, som følge av bruk av dette nettstedet eller annet nettsted knyttet til dette.

10. Erstatningsbegrensninger

Under ingen omstendigheter skal EOS eller EOS' samarbeidspartnere og tjenesteleverandører og deres respektive ledere, direktører, investorer, ansatte, representanter og annonsører holdes ansvarlig for skader og tap, herunder direkte, indirekte, spesielle, utilsiktede og tilsiktede tap og skader, samt straffeerstatninger og andre erstatninger (herunder tap, kostnader, utgifter, tap av omsetning eller overskudd), som måtte skyldes bruk av, eller at du ikke er i stand til å bruke, dette nettstedet eller deler av nettstedets innhold; eller som oppstår ved kontraktsendring, garanti, forsømmelse eller skadevoldende handling, produktansvar eller annet; eller som oppstår ved eller i forbindelse med bruk av nettstedet eller informasjon hentet på nettstedet; eller ved feil på nettstedet. EOS skal ikke holdes ansvarlig, selv dersom EOS eller en EOS-autorisert representant kunne ha forutsett, eller var informert om muligheten for, skader eller tap. Disse skadene eller tapene kan bestå i, men er ikke begrenset til, skade forårsaket av feil, utelatelse, avbrudd, defekt, stabilitet, forsinkelse i drift eller overføring, linjebrudd, datavirus, ormer, trojanere eller annet skadelig innhold. Disse begrensningene gjelder skader eller tap som (a) oppstår ved at du bruker, eller ikke er i stand til å bruke, dette nettstedet; (b) som skyldes tredjepartsinnhold som ligger ute på nettstedet; eller (c) som skyldes andre anliggender forbundet med nettstedet.

Denne bestemmelsen i punkt 10 skal gjelde i sin helhet i den grad gjeldende lover tillater det.

11. Begrensninger

Gjeldende lover tillater kanskje ikke fraskrivelse eller begrensning av visse forpliktelser, ansvar og garantier, herunder fraskrivelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader. Noen av begrensningene gjelder derfor nødvendigvis ikke for deg. EOS vil imidlertid under ingen omstendigheter ha erstatningsansvar for skade eller tap – som skyldes en hvilken som helst grunn – som overskrider beløpet du betalte (om du betalte noe) for å bruke nettstedet. Ingen krav med utgangspunkt i bruk av dette nettstedet eller i disse vilkårene for bruk kan fremsettes mer enn ett år etter at saksgrunnlaget oppstod.

12. Erstatning

Du erklærer herved at du vil beskytte, verne om og holde EOS, EOS' ledere, direktører, agenter, samarbeidspartnere og lisensgivere (samlet «skadesløse parter») skadesløs for ansvar og krav som måtte oppstå (a) ved brudd på løfter og forpliktelser som styres av disse Brukervilkårene eller personvernerklæringen, eller (b) ved påstand om at din bruk av nettstedet ikke er i samsvar med gjeldende lover, eller krenker tredjeparters rettigheter. Du skal bistå EOS mot fremsatte krav. EOS forbeholder seg retten til å påta seg eksklusivt ansvar og full kontroll over rettslige anliggender i forbindelse med fremsatte krav mot deg av typen som er beskrevet over. Du forstår at tap og skader som følge av uriktig bruk av dette nettstedet kan være uopprettelige, og at EOS derfor er i sin fulle rett til å gå rettens vei for å få midlertidig forføyning, eller andre rettslige kjennelser og rettsmidler. Din skadesløsholdelsesforpliktelse er gyldig også etter opphevelsen av disse Brukervilkårene og etter at du ikke lenger bruker nettstedet.

13. Overtredelser

EOS kan når som helst, og uten forvarsel, fryse, avslutte eller begrense tilgangen din til dette nettstedet, med umiddelbar virkning, etter eget skjønn. Du erklærer at du ikke vil holde EOS ansvarlig for ubeleilighet eller tap (herunder kostnader, utgifter, tap av data og problemer som hindrer deg i å bruke nettstedet) som måtte oppstå som følge av at EOS iverksetter et av tiltakene som er beskrevet ovenfor.

14. Tilgjengelig hjelp

Nettstedet tilbyr kanskje en hjelpeside eller andre instruksjoner for bruk av nettstedet. Du godtar imidlertid at EOS ikke er forpliktet til å tilby noen form for brukerstøtte til brukere av nettstedet. Hvis du ønsker å kontakte oss (f.eks. hvis du vil gi oss en tilbakemelding, be om teknisk hjelp, eller har spørsmål angående disse Brukervilkårene), kan du kontakte EOS' brukerstøtteavdeling. EOS' kontaktopplysninger finner du på http://evolutionofsmooth.com/contact-us.

15. Jurisdiksjon

Disse Brukervilkårene og enhver tvist som oppstår om Brukervilkårene (enten det dreier seg om avtalebrudd, skadevoldende handling eller annet), er underlagt de gjeldende lover i staten New York i USA, med mindre motstridende lover krever at en annen jurisdiksjons lover tas i bruk. Alle rettslige anliggender, søksmål, saksanlegg, uenigheter, tvister og krav som oppstår med utgangspunkt i eller på grunn av disse Brukervilkårene (enten det dreier seg om avtalebrudd, skadevoldende handling eller annet), herunder Brukervilkårenes gyldighet, ugyldighet, brudd eller avslutning, vil løses eksklusivt av en domstol i New York, og du godtar herved at en slik domstol behandler alle anliggender, søksmål, saksanlegg, uenigheter, tvister som oppstår med utgangspunkt i eller på grunn av disse Brukervilkårene. Du frasier deg også, i den grad loven tillater det, å bli prøvet av en jury i en eventuell sak. Partene er herved uttrykkelig enige om at United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) ikke skal gjelde for disse Brukervilkårene.

16. Uavhengige bestemmelser

De enkelte bestemmelsene i disse Brukervilkårene virker uavhengig av hverandre. Hvis én eller flere av bestemmelsene i disse Brukervilkårene blir besluttet å være ulovlig eller ikke mulig å håndheve av en domstol, vil de resterende bestemmelsene fortsatt gjelde med full virkning.

17. Avkall

Dersom EOS skulle mislykkes i å håndheve deler av disse Brukervilkårene, skal det ikke tolkes som at EOS gir avkall på sine rettigheter, eller at disse vilkårene ikke vil bli håndhevet i fremtiden. Kun et skriftlig avkall på rettigheter fra EOS ved en autorisert representant skal ha rettsvirkning.

18. Overdragelse

Du kan ikke overdra disse Brukervilkårene eller rettighetene dine til andre, eller helt eller delvis overdra dine forpliktelser, uten først å innhente skriftlig samtykke fra EOS. Enhver slik overdragelse uten gyldig, skriftlig samtykke fra EOS er ugyldig og uten virkning. EOS kan overdra disse vilkårene uten ditt samtykke og uten å underrette deg først.

19. Samtykke til å motta elektronisk kommunikasjon

Vi kan sende meldinger til deg via e-post dersom du har oppgitt en e-postadresse til EOS. I tillegg kan vi publisere kunngjøringer til deg på dette nettstedet.

Du forstår og samtykker i at du får tilgang til, og godkjenner, disse Brukervilkårene elektronisk, og at visse typer informasjon («Kommunikasjon») kan formidles til deg fra EOS ved hjelp av elektroniske medier (f.eks. via e-post eller elektroniske kunngjøringer på dette nettstedet). Følgende Kommunikasjon kan formidles til deg elektronisk:

(a) disse Brukervilkårene og eventuelle korrigeringer, endringer eller bilag;
(b) kunngjøringer som vedrører dette nettstedet, herunder kunngjøringer som er påkrevd av gjeldende lover;
(c) informasjon om brukerstøtte, herunder informasjon vedrørende feil på nettstedet og uautorisert bruk av nettstedet;
(d) all annen kommunikasjon som vedrør dette nettstedet.

Vi regner med at du har mottatt all Kommunikasjon fra oss senest fem virkedager etter at vi sender den via e-post eller publiserer den som kunngjøring på dette nettstedet, enten du faktisk mottar e-posten eller leser kunngjøringen på nettstedet eller ikke. Elektronisk Kommunikasjon via e-post regnes som sendt det øyeblikket våre e-post-servere dirigerer e-posten til din e-postadresse. Du godtar at dette er tilfredsstillende rutiner for utsendelse og mottak av elektronisk Kommunikasjon.

Du forstår og godtar at dersom vi sender deg en e-post, og den ikke kommer frem til deg grunnet at e-postadressen din, slik den fremgår av våre opplysninger, er ukorrekt, utdatert, blokkert av tjenestetilbyderen din, eller at du på annen måte er hindret i å motta e-posten, regnes Kommunikasjonen likevel som sendt av EOS.

Du godtar at selv om vi forbeholder oss retten til å benytte Kommunikasjon per papir når vi måtte ønske det, er vi på ingen måte forpliktet til å kommunisere per papir. All elektronisk Kommunikasjon og Kommunikasjon per papir regnes som «skriftlig». Du bør skrive ut et eksemplar av disse Brukervilkårene og enhver Kommunikasjon du mottar fra oss til din oppbevaring. Hvis du ikke godtar at disse Brukervilkårene leveres elektronisk, bes du om ikke å bruke dette nettstedet.

For å kunne motta elektronisk kommunikasjon, må du ha:

(1) en datamaskin med en internettilkobling;
(2) en oppdatert nettleser som støtter 128-bit-kryptering (f.eks. Internet Explorer versjon 6.0 eller senere versjon, Firefox versjon 2.0 eller senere versjon, Chrome versjon 3.0 eller senere versjon, eller Safari versjon 3.0 eller senere versjon), som er innstilt til å motta informasjonskapsler;
(3) En gyldig e-postadresse (dvs. den e-postadressen vi har registrert på deg og som vi bruker til å kontakte deg); og
(4) nok lagringsplass til å lagre tidligere kommunikasjon med EOS, eller en printer til å skrive ut disse dokumentene.

20. Overskrifter

Overskriftene til de enkelte bestemmelsene i disse Brukervilkårene er kun ment å være veiledende og har ingen kontraktsmessig virkning.